Informacje  Ogólne 

Ochrona prywatności i danych osobowych jest niezwykle ważna dla naszych podmiotów to jest:

 1. Find Work Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu, ul. Aleksandra Zelwerowicza 18A,  53-676 Wrocław  KRS 0000610823,
 2. FW Usługi  Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bielsku Białej  ul Podwale 33, 43-300 Bielsko Biała, KRS 0000758704
 3. Orford Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Oleśnicy ul.  Młynarska 7, 56-400 Oleśnica, KRS 0000715412,
 4. Orford Industry Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Opolu ul. 1 Maja 30 a,  45-355 Opole KRS 0000793540,
 5. FW Usługi  Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa  z siedzibą w Oleśnicy ul. Młynarska 7, 56-400 Oleśnica, KRS 0000766973

którzy są Administratorami Państwa danych osobowych i działają wspólnie jako Współadministratorzy.

W związku z powyższym informujemy, iż  ramach umowy o współadministrowanie zawartej pomiędzy ww. spółkami ustalono m.in. zakresy odpowiedzialności i tak  Każdy ze Współadministratorów jest   odpowiedzialny    za wykonanie wobec Pana/Pani obowiązku informacyjnego oraz za umożliwienie Panu/Pani wykonywania przysługujących Panu/Pani praw opisanych poniżej.  Niezależnie od powyższego  ustalenia może Pan/Pani wykonywać swoje prawa również wobec każdego ze Współadministratorów. Ponadto Find Work Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu, odpowiada za bieżące zarządzanie danymi osobowymi, ich ochronę oraz ich aktualizację, sprawuje kontrolę nad procesami przetwarzania danych osobowych, identyfikuje ryzyka przetwarzania danych osobowych i adekwatnie do nich wyznacza standardy bezpieczeństwa, zapewniające odpowiednią ochronę dla wszystkich danych osobowych przetwarzanych przez Współadministratorów.  Find Work sp. z o.o. zajmuje się dostarczaniem i utrzymaniem infrastruktury teleinformatycznej, nadawaniem/odbieraniem uprawnień do systemów wykorzystywanych przez Współadministratorów, przechowywaniem danych, wdrażaniem zabezpieczeń technicznych, obsługą serwera oraz tworzeniem kopii zapasowych. Ponadto Współadministratorzy wyznaczyli jeden punkt kontaktowy w przedmiocie przetwarzania danych osobowych  i wyznaczyli jednego  inspektora ochrony danych osobowych , z którym można się kontaktować na adres poprzez e-mail: zgloszenia@find-work.pl lub listownie na adres: ul. Zelwerowicza 18a, 53-676 Wrocław z dopiskiem Inspektor Ochrony Danych Osobowych.

Dokładamy wszelkich starań, aby przetwarzanie danych osobowych odbywało się prawidłowo, zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz poszanowaniem praw i wolności osób, które udostępniają  nam swoje dane.

Na  naszej stronie find-work.pl  znajdują się informacje o  prowadzonej przez nas działalności możesz też , dowiedzieć się o możliwości  zatrudnienia, czy podjęcia współpracy  oraz zapoznać się ofertami dotyczącymi naszych usług.

Od  dnia  25 maja 2018 r. obowiązuje  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej  „RODO”). RODO obowiązuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej i wprowadziło  nowe obowiązki i zasady dotyczące  przetwarzania danych osobowych. Przetwarzanie jest zgodne z prawem wyłącznie w przypadkach, gdy  spełniony zostają warunki, o których mowa w RODO oraz do momentu istnienia podstawy do ich przetwarzania.

Ponieważ w informacjach dotyczących przetwarzania danych posługujemy się wieloma pojęciami, dlatego też poniżej wyjaśniamy niektóre z nich:

  1. Administrator   danych osobowych – podmiot, który  wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych
  2. Współadministrowanie, gdy co najmniej dwóch administratorów wspólnie ustala cele i sposoby przetwarzania.
  3. Dane osobowe – informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej;
  4.  Przetwarzanie danych osobowych –operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie;
  5.  Powierzenie danych osobowych – przekazanie danych osobowych podmiotowi, który administruje nimi w imieniu administratora;
  6. Zgoda osoby, której dane dotyczą – dobrowolne, konkretne, świadome i jednoznaczne okazanie woli, którym osoba, której dane dotyczą, w formie oświadczenia lub wyraźnego działania pozwala  na przetwarzanie jej danych osobowych.

 

 

Przetwarzanie danych osobowych 

W momencie udostępnienia nam przez  Państwa  danych osobowych stajemy się ich  Administatorami i działając wspólnie Współadministratorami.

Przetwarzamy dane osobowe tylko w takim zakresie, w jakim zostały nam udostępnione i jedynie dla realizacji celu udostępnienia.  

Jeżeli zatem np. wyrazili Państwa chęć wzięcia udziału w prowadzonej przez nas rekrutacji lub wyrazili Państwo zgodę na przetwarzania danych osobowych dla   innych prowadzonych w późniejszym  czasie  rekrutacji,  Państwa  dane będę wykorzystywane tylko do tego celu.  Jeżeli natomiast nawiążemy  z Państwem  współpracę na podstawie umowy cywilnoprawnej lub nawiążemy stosunek pracy na podstawie umowy o pracę, Państwa dane będę przetwrzane  w celu wykonywania zawartej z nami umowy, wypełniania obowiązku prawnego, czy też dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami. 

Jeżeli wyrazili Państwo zgodę, na przesyłanie przez Współadministratorów w celu  marketingu bezpośredniego  informacji handlowych  drogą elektroniczną w postaci wiadomości e-mail i w formie wiadomości tekstowych SMS oraz na wykorzystywanie przez Współadministratorów podanych adresu e-mail i numeru telefonu do prowadzenia marketingu bezpośredniego za pośrednictwem poczty elektronicznej, wiadomości SMS oraz drogą telefoniczną Państwa dane będą przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Współadministratorów, tj. do celów marketingu bezpośredniego  oraz dochodzenia lub obrony przed roszczeniami i będą przetwarzane tylko w tym celu.

 

Jeżeli wyrazicie Państwo  zgodę na przetwarzanie danych osobowych,  niektóre Państwa  dane będą przetwarzane na jej podstawie do czasu cofnięcia zgody.

Jednakże należy wskazać, że zgoda nie zawsze jest konieczna, gdyż przetwarzanie danych osobowych  jest zgodne z prawem również,  w przypadku gdy:

 1. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
 2. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Współadministratorze;
 3.  przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej;
 4.  przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Współadministratorów  lub przez stronę trzecią.

Należy jednak wskazać, iż  podanie danych osobowych jest zawsze dobrowolne. Pamiętajmy jednak, że nie podając swoich danych, nie będziecie Państwo  mogli  np. wziąć udziału w prowadzonej przez nas rekrutacji, nawiązać z nami  współpracy w jakiejkolwiek formie lub rozpocząć pracy jak również otrzymywać informacji marketingowych czy handlowych.

Dane osobowe są też udostępniane naszym  pracownikom i współpracownikom podejmującym czynności związane z prowadzeniem rekrutacji i procesu zatrudnienia, jak również dostawcom usług informatycznych, w szczególności odpowiedzialnym za utrzymanie i konserwację systemu informatycznego dostarczających i wspierających systemy teleinformatyczne zarówno ogólną infrastrukturę teleinformatyczną lub  pocztę elektroniczną, świadczące usługi związane z   naszą  bieżącą działalnością – na mocy stosownych  upoważnień lub  umów powierzenia przetwarzania danych osobowych oraz przy zapewnieniu stosowania adekwatnych środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę danych.

 

Jakie prawa Państwu przysługują 

Państwo  decydują o tym, w jakim zakresie i celu przetwarzane są Państwa  dane osobowe.  Zatem w każdej chwili możecie  się z nami skontaktować. Przekażemy wszystkie niezbędne informacje dotyczące sposobu, celu i zakresu, w jakim przetwarzamy dane osobowe. 

Jeżeli  dane przetwarzane są na podstawie zgody, macie Państwo prawo do jej cofnięcia  w dowolnym momencie przy czym cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Jednak, że po jej wycofaniu nie będzie możliwe korzystanie z usług przez nas oferowanych. 

Podobnie rzecz ma się w przypadku skierowanego do nas wniosku o usunięcie danych osobowych. Należy jednak pamiętać, że nie zawsze będziemy mogli od razu  je usunąć, gdyż po zakończeniu współpracy z Państwem, musimy je przechowywać przez okres wynikający z przepisów prawa. 

Ponadto macie Państwo  prawo dostępu do swoich danych, w tym uzyskania ich kopii, prawo żądania ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych – na zasadach przewidzianych przepisami Rozporządzenia. 

Mają Państwo  również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia.